ปั๊มหอยโข่ง MIRANO Model CPM-130 1/2HP ท่อ 1

ปั๊มหอยโข่ง MIRANO CPM-130 1/2HP ท่อ 1"

 คุณสมบัติ

  - มอเตอร์ขดลวดทองแดง/ใบพัดไฟเบอร์

  - มอเตอร์ 1/2 HP

  - ขนาด 1" x 1"

  - ปริมาณน้ำ 90 L/min

  - ส่งสูงสุด 20 m

  - ดูดลึก 9 m

  - กระแสไฟ 220 V.

  - ความเร็วรอบ 2,850 RPM

การับประกันสินค้า

1. สำหรับการชำรุดอันเนื่องมาจากการผลิต หรือเกิดจากการใช้งานของผู้บรึโภคในสภาพถูกต้อง 

ตามคำแนะนำหนังสือคู่มือการใช้งาน เป็นเวลา 12 เดือน ทางบริษัทจะบริการซ่อมฟรีไม่รวมค่าอะไหล่

2. หากปรากฎว่าเป็นไปตามรายการข้างล่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้า

จะต้องชำระค่าบริการตามปกติ

2.1. ในระหว่างการขนส่งในส่วนของลูกค้าหรือการชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น

อุบัติเหตุ, ภัยรรรมชาติ, อัคคีภัย, คุณภาพน้ำที่ผิดปรกติ เข่น มีกรวดทราย, ตะกอน, น้ำเค็ม,

น้ำกร่อน, น้ำเคมีที่เป็นกรถหรือด่าง, น้ำแห้ง, สูบจากก่อประปาโดยตรง, ท่อทางสูบรั่ว,

แรงดันไฟฟ้าขาด/เกิน รวมทั้งขาดอุปกรณ์ป้องกันที่หมาะสมตามแต่ละชนิดของปั๊ม

2.2 มีการแก้ไข ดัดแปลง อุปกรณ์หรือซ่อมแชมแก้ไขชิ้นส่วนที่ผิดจากมาตรฐานเดิมหรือถูกแก้ไข

โดยผู้ขาดความชำนาญหรือ มิใช่ช่างของบริษัทฯ

2.3. การขาดการดูแลบำรุงรักษาตามคำแนะนำ ความประมาทในการใช้งานสินค้า

จนเป็นผลทำให้เกิดความเสียหาย

2.4. การเสียหายอันเกิดจาก สัตว์ หรือแมลงต่างๆ เข้าไปขีดขวางการทำงานของขึ้นส่วน

2.5. ถอดรื้อชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ โดยไม่ได้รับการยินยอมหรือ อนุมัติจากทางบริษัทก่อนส่งคืน

เพื่อตรวจสอบสาเหตุและขอรับประกันสินค้า

2.6. การตัดสินของบริษัทฯ ต่อข้อร้องเรียกหรือโต้แย้งใดๆ ในการรับประกันถือเป็นข้อยุติ

หมายเหตุ

เพื่อความสะดวกในการรับบริการ โปรดแสดงใบรับประกันทุกครั้ง

หากไม่แสดงใบรับประกันสินค้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-254-4164 , 064-302-0645 

Sales E-mail : nop.nbe@gmail.com , info@kaewkaow.com 

Id line : aac.canter , info.eekmore

Visitors: 74,790